imgloader
Header Menu
Search Popup Default
MobileHeaderLinksStandalone Popup
Mobile X
Mobile X

Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο shop.manthasparts.gr , το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία  ΜΑΝΘΑΣ Ο.Ε. (εφεξής καλούμενη ΕΤΑΙΡΙΑ).Παρακαλούμε διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες, χρήστες ή πελάτες της ιστοσελίδας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΜΑΝΘΑΣ Ο.Ε.

Αγίου Αρτεμίου 12 , Άρτα, 47100

ΑΦΜ: 082877224, ΔΟΥ: Άρτας

ΑΡ:ΓΕΜΗ:

Τηλέφωνο: 26810 28454, 26810 79938

Email: info@manthasparts.gr

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε περιορίζεται σε επίσκεψη στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων (εφεξής καλούμενος «πελάτης») τεκμαίρεται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους εδώ αναφερόμενους όρους. Ο πελάτης οφείλει με δική του ευθύνη να ενημερώνεται αναλυτικά για τους εδώ αναγραφόμενους όρους και πολιτικές του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε περίπτωση αμφιβολιών οφείλει να απευθύνεται αρμοδίως στην διεύθυνση της εταιρίας για διευκρινήσεις. Σε περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης ή/και αντίθεσης προς οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, ο πελάτης οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου αυτού καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τιμέςστο shop.manthasparts.gr:

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές αφορούν μόνο onlineπαραγγελίες.

Διαθεσιμότητα:

Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, είτε λόγω μεγάλης ζήτησης είτε λόγω μη έγκαιρης παράδοσης από τους προμηθευτές, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για κάποιο προϊόν το οποίο δεν μπορείτε να εντοπίσετε στο eshop, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email.

Τροποποίηση Όρων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, αποκλειστικά μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες  Προϊόντων

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Αποποίηση ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, την μη διαθεσιμότητα προϊόντων κλπ για οποιαδήποτε αιτία. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, ηθική βλάβη κλπ.) που τυχόν θα υποστεί πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Βάρος κινδύνου

Σε όλες τις συμβάσεις υπό τους όρους του παρόντος κατά τις οποίες η ΕΤΑΙΡΙΑ αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος χειροτέρευσης, καταστροφής, απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό η παραπλάνηση του κοινού, η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Απαγορεύεται ρητώς η παρουσίαση, τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της με οιονδήποτε τρόπο καθώς και η αναπαραγωγή και χρήση για οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν προηγουμένως έχει δοθεί ρητή και έγγραφη προς τούτο άδεια από την εταιρία.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα και το περιεχόμενο αυτού κατά παραβίαση του νόμου, παράνομη χρήση, προσβολή και βλάβη της εταιρίας, προσβολή και βλάβη άλλων χρηστών ή/ και των προσφερόμενων προϊόντων, χρήση του λογαριασμού του από τρίτους κλπ.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και  έχει προσαρμοστεί απόλυτα με το GDPR πλαίσιο.

Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΙΑ για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ενώ ο ίδιος έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που παρέχει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) καθώς και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

Δικαιοδοσία

Για ότι δεν ορίζεται ρητά με το παρόν, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, είναι τα Δικαστήρια της Άρτας και οι διαμεσολαβητές της